Pin
Send
Share
Send


Истрагите што се развиваат во областа на биологија тие можат да станат голем напредок за Хуманост , но тие исто така можат да генерираат повеќе дебати. Оние етички дилеми што произлегуваат од овој вид на истражување се анализираат преку биоетика .

Оваа дисциплина ги проучува и самите биолошки истражувања и нејзините апликации. Неговата цел е да обезбеди принципи што негуваат правилно однесување од да се биде човечки во врска со различните форми на живот и околината во која можат да се создадат виталните услови на видот.

Германскиот религиозен, воспитувач и филозоф Фриц Јахр (1895 -1953 ) беше оној кој прв го постави поимот биоетика. Јахр го измисли терминот во една статија што ја објави во 1927 за тоа како етичката врска помеѓу луѓе и животни и меѓу луѓето и растенијата. Со текот на годините и со напредокот на науката, поимот стануваше поважен.

Може да се каже, во широка смисла, дека биоетиката ги опфаќа сите оние етички конфликти кои се поврзани со животот воопшто. Она што ја бара биоетиката е дека моралната праведност и вредности управуваат со постапките на човек Во однос на сите форми на живот.

Тој абортус Тоа е едно од прашањата што се однесуваат на биоетиката, каде се дискутира за животот. Евтаназијата е исто така предмет на проучување на оваа гранка на етика . Друг проблем што ги интересира експертите за биоетика е клонирањето.

Основни принципи на биоетика

Во 1979 година, двајца биоетичари по име Jamesејмс Ф. Детлренс и Том Л. Беухамп ја утврдија дефиницијата на четири рано кои ги поставуваат основите на биоетиката, дефинирани подолу:

* автономија : станува збор за способност на живо суштество да воспостави свои правила или норми без надворешни притисоци кои влијаат врз нејзината одлука. Природата на овој принцип на биоетика е императив и потребно е да се почитува доколку поединецот нема ограничена автономија заради проблеми со здравје , што мора да биде оправдано. Во областа на медицината, тоа се нарекува информирана согласност до највисок израз на овој принцип и претставува едно од правата на пациентот, како и една од должностите на лекарот;

* добротворни цели : е обврска да се земе предвид корист на другите пред да дејствуваат, оставајќи ги настрана предрасудите да се фокусираат на нивните вистински интереси. Лекарите треба да промовираат активности што ги почитуваат потребите на пациентите без да дозволуваат нивното мислење да интервенира. Причината за таквата постапка, според овој принцип на биоетика, е тоа што професионалецот има соодветни алатки за да му помогне на пациентот и да одлучи што е погодно за него, нешто што предизвика различни контроверзии;

* нема злоба : се состои во намерно избегнување на какво било дело што може да предизвика штета или штета на други. Ова треба да се однесува на сите области на животот, иако нашиот вид е далеку од тоа да им дозволиме на другите да живеат во мир. Во специфичниот сектор на медицината, овој принцип не е секогаш лесен за забележување, затоа што понекогаш професионалците предизвикуваат одредена штета за да се добие одредена цел, и затоа тие можат повторно да ја толкуваат, така што тоа укажува „не му наштетувајте на никој непотребно“ ;

* правда : секоја личност мора да се третира како рамноправна, без да се меша предрасуди во однос на нивните идеологии, нивната етничка припадност или нивната економска состојба, меѓу другите аспекти на нивната личност. Борбата против нееднаквост Таа е една од најрелевантните во нашата ера и несомнено најмоќните луѓе имаат фундаментална улога во ставање крај на дискриминацијата, неправедната распределба на добра и омраза заснована врз физички или идеолошки разлики.

Видео: Донев во Студио 1: Биоетика за светоста, но и квалитетот на животот (Август 2022).

Pin
Send
Share
Send